Pattaya weather and Thailand exchange rates

ภาษา UK
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและมิให้เกิดข้อครหาในการให้บริการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องชุด ซึ่งเป็นการบริการส่วนบุคคล ฝ่ายจัดการอาคารชุด ขอแจ้งให้ท่านผู้พักอาศัยทราบว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป การเรียกบริการภายในห้องชุดส่วนบุคคล ขอให้ท่านผู้พักอาศัยแจ้งตรงที่สำนักงานฝ่ายจัดการฯ ทุกครั้งที่รับแจ้งซ่อม ฝ่ายจัดการจะออกใบงานในช่างฯ เข้าตรวจสอบแก้ไข และบริการส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้ง ในการให้บริการในแต่ละประเภท ฝ่ายจัดการอาคาร ขอคิดค่าบริการตามลักษณะงานดังนี้

 

ติดตั้งโถชักโครก   ค่าบริการ   300.00 บาท
เปลี่ยนก๊อกน้ำ/อะไหล่ชักโครก   ค่าบริการ   100.00 บาท
เปลี่ยนสายชำระ/สายน้ำดี   ค่าบริการ   50.00 บาท
เปลี่ยนลูกบิดประตู   ค่าบริการ   100.00 บาท
เจาะเพิ่มที่ล๊อคประตู   ค่าบริการ   300.00 บาท
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น   ค่าบริการ   200.00 บาท
ติดตั้งเครื่องซักผ้า   ค่าบริการ   300.00 บาท
เปลี่ยนหลอดไฟ/โคมไฟ จุดละ   ค่าบริการ   50.00 บาท
เปลี่ยนสวิทซ์ไฟ/ปลั๊กไฟ จุดละ   ค่าบริการ   100.00 บาท
เปลี่ยนเบรคเกอร์ไฟ   ค่าบริการ   100.00 บาท
ยาแนวขอบอ่าง จุดละ   ค่าบริการ   80.00 บาท
ยาแนวพื้นห้องน้ำ   ค่าบริการ   150.00 บาท
เจาะแขวนรูป เจาะรูต่างๆ 1-3 จุด   ค่าบริการ   50.00 บาท
เจาะแขวนรูป เจาะรูต่างๆ 4-6 จุด   ค่าบริการ   100.00 บาท
เปลี่ยนฝ้า แผ่นละ   ค่าบริการ   100.00 บาท
เดินสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง   ค่าบริการ   300.00 บาท
ค่าต่อสายโทรศัพท์สายตรง       1,000 บาท

และ ค่าธรรมเนียมย้ายสายหรือต่อ

เชื่อมสายสัญญาณใหม่สำหรับโทรศัพท์

  ค่าบริการ   500 บาท
ปรับการเก็บค่าธรรมเนียมการติดยูบีซีเป็น   ค่าบริการ   2000 บาท

ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ท่านผู้พักอาศัยตรวจสอบความเรียบร้อย และชำระเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่สำนักงานฝ่ายจัดการด้านหน้าโดยตรง และรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที ส่วนเงินที่เรียกเก็บจากท่านผู้พักอาศัย ฝ่ายจัดการจะนำเข้าบัญชีของนิติบุคคลเพื่อเป็นรายรับอีกส่วนหนึ่ง สำหรับคำถามที่ท่านผู้พักอาศัยมีอยู่ในใจเกี่ยวกับการชำระค่าส่วนกลางว่าเพื่ออะไร คำตอบคือ เพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมาดูแลรักษาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางให้ดูสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย  บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพทีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการจัดจ้าง พนักงานในส่วนต่างของอาคาร