ภาษา

 


COMMITTEE AND MANAGER UPDATE - 07 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
COMMITTEE AND MANAGER UPDATE - 22 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
MANAGEMENT REPORT 2017 - 15 พฤษภาคม 2061 ดาวน์โหลด
COMMITTEE AND MANAGER REPORT - 07 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
COMMITTEE AND MANAGER UPDATE - 10 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
COMMITTEE AND MANAGER UPDATE - 24 กุมภาพันธ์  2559 ดาวน์โหลด
REPORT ON SPECIAL ASSESSMENT 2016 / 2559 ดาวน์โหลด
BUDGET 2016 / 2559 ดาวน์โหลด
MAINTENANCE AND IMPROVEMENTS UPDATE - 23 SEPT 2015 ดาวน์โหลด
IMPROVEMENTS AND BUDGET UPDATE - 11 JULY 2015 ดาวน์โหลด
COMMITTEE AND MANAGER INFORMATION - 18 MARCH 2015 ดาวน์โหลด
DETAILS ON FINANCES AND BUDGET - 12 MARCH 2015 ดาวน์โหลด
BUDGET 2015 - 12 MARCH 2015 ดาวน์โหลด
2014 OPERATION REPORT - 12 MARCH 2015 ดาวน์โหลด
 
แจ้งเปลี ยนแปลงช่องรายการทีวี - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
AGM Board Notice กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลปัจจุบัน จากคณะกรรมการ และ ผู้จัดการอาคาร ณ. 20 มกราคม 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลปัจจุบันจากคณะกรรมการฯ และ ผู้จัดการอาคารฯ ณ. พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
ข้อมูลปัจจุบันจากคณะกรรมการฯ และผู้จัดการอาคารฯ ณ กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการ เม.ย. 55‏

ดาวน์โหลด

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรียกเก็บเงินพิเศษ

ดาวน์โหลด
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ดาวน์โหลด

รายงานจากคณะกรรมการและผู้จัดการอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2555

ดาวน์โหลด

ข้อมูลปัจจุบันจากคณะกรรมการฯ และ ผู้จัดการอาคารฯ ณ. ธันวาคม 2554

ดาวน์โหลด
เปรยีบเทยีบค่าไฟส่วนกลางของคอนโดในพทัยา ดาวน์โหลด
ตารางเปรยบเทยบคาสวนกลางของคอนโดในพทยา ดาวน์โหลด

ข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการและผู้จัดการ
20 กันยายน 2554

ดาวน์โหลด
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ตกลงกันมิถุนายน 4 ดาวน์โหลด  
1 June 2011 ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2011. ดาวน์โหลด