ภาษา

Committee and Manager Update - 07 MARCH 2019 ....................... CC Committee Reports

Committee and Manager Update - 22 JULY 2018 ........................... CC Committee Reports

Management Report 2017 - 15 MAY 2018 ................................... CC Committee Reports

Committee and Manager Report - 07 APR 2017 ............................ CC Committee Reports

Committee and Manager Update - 10 SEP 2016 ............................ CC Committee Reports

Committee and Manager Update - 24 FEB 2016 ............................ CC Committee Reports
Report on Special Assessment 2016
Budget 2016

Maintenance and Improvements Update - 23 SEP 2015 .................. CC Committee Reports

Improvements and Budget Update - 11 JUL 2015 ......................... CC Committee Reports

Committee and Manager Information - 18 MAR 2015 ................... CC Committee Reports th

AGM 2015 reports published - 12 MAR 2015 ............................... CC Committee Reports th

แจ้งเปลี ยนแปลงช่องรายการทีวี - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ............................. CC Committee Reports th

AGM BOARD NOTICE - 12 กุมภาพันธ์ 2558 .................................... CC Committee Reports th

Center Condo ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) : 8 มีนาคม 2058

ข้อมูลปัจจุบัน จากคณะกรรมการ และ ผู้จัดการอาคาร ณ. 20 มกราคม 2558 ....... CC Committee Reports th

.................................................................................................

09-04-2555

เรียน ท่านผู้พักอาศัยทุกท่าน

เราได้ซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้บริการทุกท่าน โดยห้องออกกำลังกายตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าไปสระว่ายน้ำ บริเวณห้องซาวน่า ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารอาคารฯ

.................................................................................................

08-04-2555

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ชนิดใช้แบตเตอรี่

- ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลท์ ติดตั้งได้เลย โดยไม่ต้องเดินสายไฟ

- เมื่อมีการตรวจจับควันได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณดังขึ้น พร้อมไฟเตือนกระพริบ

- เมื่อแบตฯ ใกล้หมด จะมีเสียงเตือน ทุกๆ 1 นาที ควรเปลี่ยนแบตฯ ภายใน 30 วัน

มีปุ่มทดสอบการทำงาน เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องชุด

ราคาอันละ 500 บาท, สั่งซื้อตั้งแต่ 100 ชั้นลดเหลือ 450 บาท

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ: สำนักงานผู้จัดการ

............................................................................................................

เรียน ผู้พักอาศัย

พนักงานจะล้างลานจอดรถใต้สระว่ายน้ำในวันพฤหัสฯ ที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ด้วยการฉีดน้ำล้าง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะของท่าน กรุณางดจอดรถบริเวณนี้เป็นการชั่วคราว

ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารอาคารฯ (3-04-55)

..........................................................................................................

เลื่อนการประชุมใหญ่เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555


มีเจ้าของร่วมร้องเรียนว่าไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมโดยจดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ฝ่ายกฎหมายจึงได้แนะนำให้จัดส่งจดหมายลงทะเบียนให้ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปอีก 1 สัปดาห์
เราขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก อย่างไรก็ดี หากท่านไม่สะดวกเข้าประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่านและเพื่อให้สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้

......................................................................................

ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2555

เรียน ท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน,

โปรดติดต่อและลงนามรับจดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ที่สำนักงานนิติฯ ฝ่ายบัญชี ได้ทุกวัน

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริหารอาคารฯ (1 ก.พ. 55)

-----------------------------------------------

ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง         การกำจัดแมลงรอบบริเวณอาคาร
               เพื่อสุขอนามัยที่ดีของท่านผู้พักอาศัยในเซ็นเตอร์ คอนโดของเรา  ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลาประมาณ 13.30 น. เซ็นเตอร์คอนโด จะทำการฉีดน้ำยากำจัดแมลงบรเวณ ท่อน้ำทิ้งรอบๆ อาคารทั้งหมด  ซึ่งอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยบ้าง
ฝ่ายจัดการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.โอกาสนี้
ประกาศณ. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
                                                           ฝ่าจัดการอาคารชุด

.................................................................

ประกาศ

เรื่อง  การทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริษัท ซานโต ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด จะเข้าทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในวันพฤหัสที่ 22  ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   และจะทำให้มีเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นบ้าง  ท่านผู้พักอาศัยมิต้องตกใจและอพยพหนีแต่อย่างใด
ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.โอกาสนี้


ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ
20 ธันวาคม 2554

 

...............................................................................

18 พฤศจิกายน 2554

เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพ
ทำให้กำหนดการเสร็จสิ้นการปรับปรุงลิฟท์เลื่อนไปเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2554

...................................................................................

9 สิงหาคม 2554

การตรวจสอบอาคารได้ดำเนินการโดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น. 0068/2550 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 (การตรวจสอบอาคารครั้งใหญ่ปี 2554) และจะปิดประกาศไว้ที่บอร์ดด้านล่าง อีกทั้งยังขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานผู้จัดการ

....................................................................

13 มิถุนายน 2554

สืบเนื่องจากการจัดเก็บค่าน้ำประปาของนิติบุคคลอาคารชุด เซ็นเตอร์ คอนโดเทล  แต่เดิมเรียกเก็บหน่วยละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาท)  แต่ปรากฎว่านิติบุคคลจ่ายค่าน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคหน่วยละ 27.50 บาท (ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  ทำให้นิติบุคคลรับภาระค่าน้ำประปาอยู่หน่วยละ 2 บาท (สองบาทถ้วน) เป็นเวลานานกว่า 10ปี
                             

ดังนั้นฝ่ายจัดการอาคารฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นควรให้ปรับค่าน้ำประปาจากเดิมหน่วยละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขึ้นเป็นหน่วยละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)    ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขอบคุณท่านเจ้าของร่วมที่ให้ความร่วมมือมาณ.โอกาสนี้     

                                                                        ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ

..............................................

4 เมษายน

ในการประชุมคณะกรรมการ today's, PLM แสดงกระแสเงินสดเดือนเมษายนเน้นความไม่เพียงพอของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายน้ำ (ดูกระดานป้ายติดประกาศ / PLM)

..................................................

3 พฤษภาคม
คณะกรรมการบริหาร เซ็นเตอร์ คอนโด ได้ส่งมอบงานการบริหารจัดการคอนโดฯ ต่อบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ไลฟ์ เมนเนจเม้นท์ (พีแอลเอ็ม) จากกรุงเทพฯ
ผู้จัดการปัจจุบันคือ คุณมยุรี ซิมเมอร์มันน์